نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش سفر همکاران سمپاد کردستان از یزد


تعداد 16 نفر از همکاران مدیر مدارس استعدادهای درخشان استان کردستان به همراه رییس اداره استعدادهای درخشان این استان چهارشنبه 96/2/6 میهمان استان یزد جهت بازدید از مدارس بودند.
ضمن تشکیل جلسه اولیه در پژوهشگاه همکاران با گروه بندی، از 4 دبیرستان دوره اول و دوم پسرانه و دخترانه بازدید نمودند