نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پژوهشکده تعلیم و تربیت

درجلسه برگزار شده در پژوهشکده تعلیم وتربیت مجدد تاکید زیاد بر 1-برنامه سالیانه 2-نمرات مستمر3-دفتر امتحانات وآمار 4-دفاتر حسابداری وروشن بودن دخل وخرجها براساس صورت جلسات شورای مالی ومصوبه انجمن 5-توجه وتاکید برنظارت امور پرورشی ومهارتی وآموزشی بود 6انگیزه وخلاقیت مدیران که منجر به انگیزه وخلاقیت دیگر عوامل اجرایی وآموزشی میشودنیز موردتوجه میباشد.7تاکید ویژه مدیرکل به تکریم ارباب رجوع ودر دسترس بودن مدیران محترم جهت پاسخگویی به والدین وارباب رجوع 8-نظارت برعملکرد دبیران وتشکیل گروههای آموزشی 9-توجه ویژه به جلسات انجمن واستفاده ازپتانسیل والدین 10-تشکیل جلسات آموزش خانواده با موضوعات متفاوت ازجمله آسیبهای اجتماعی بادعوت ازپلیس فتاو...11توجه به اموراخلاقی وهنجارهادر آموزشگاهها به ویژه مدارس خاص 12-وجه به جشنواره نوجوان خوارزمی وامور پژوهشی 13-توجه به نمازجماعت وحضور فعال همکاران در نماز جماعت 14توجه به صبحگاه کوتاه وپویا به همراه نرمش 15پرهیز ازسخنرانی های طولانی مدیر ومعاونین در صبحگاه(سخنان وتذکرات نغز وبه دور ازتکرار وبا حرمت گذاری باشد)16-توجه خاص به جلسه شورای دبیران وبیان خلاصه انتظارات عوامل از دبیران وشنیدن سخنان ونقدهای دبیران در جلسات شورای دبیران 19-الگوبودن مدیران وعوامل اجرایی از نظر پوشش  مصاحبت  ادب حضور تواضع شنونده بودن صحبت دیگران(اعم از دانش آموز والدین دبیران و...)20-شناخت مشکلات وخواسته ها قبل ازبحرانی شدن ولاینحل شدن آنها) 21-(تاکید وزیر محترم برمدرسه محوری وعدم تمرکز وتفویض اختیار به مدیران محترم است اما با نظارت مستقیم وغیرمستقیم عوامل ستادبرحسن اجرا)