نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارسوق علوم اعصاب شناختی قطب 2 کشور

توسط اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان یزد صورت گرفت

اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان یزد در تاریخ 28 و 29 بهمن میزبان تیم علمی علوم اعصاب شناختی کشور به سرپرستی آقای دکتر عباسیان استاد دانشگاه شریف بود

علوم اعصاب شناختی یک علم نوپا می باشد.

تعداد 246 نفر دانش آموز که 156 نفر یزدی و بقیه از استان های سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، خراسان شمالی بودند که در گروه های 4 نفره در چهار رشته (سایکوفیزیک، الکتروفیزیک، فیزیولوژی و پردازش سیگنال) تقسیم بندی و ضمن شرکت در کارگاه عمومی صبح، در دو نوبت عصر در کارگاه های تخصصی آموزش دیدند. این آموزش در آینده به ادامه کار علمی و برگزاری مسابقات علوم اعصاب شناختی منجر خواهد شد.