نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مراکز سمپاد تهران و رشت

توسط مدیران سمپاد استان یزد صورت گرفت

اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان یزد جهت تبادل تجربیات و کسب ایده های جدید برنامه سفر سه روزه جهت تعداد 24 نفر از مدیران و معاونین مدارس سمپاد استان یزد تمهید نمود.
در این سفر، روز شنبه 96/2/2 کلیه همکاران از دبیرستان علامه حلی 1 شهر تهران بازدید نموده و ضمن نشست با مدیر و معاونین علامه حلی از قسمت های مختلف دبیرستان بازدید به عمل آوردند.
روز یکشنبه همکاران از 5 دبیرستان دوره اول و دوم استان گیلان مرکز رشت بازدید نموده و ضمن تبادل نظر با تجربیاتی جدید جهت بومی سازی و اجرا در یزد مصمم شدند.
خدا را شاکریم که هر بازدیدی در معیت همکاران سمپادی یزد انجام می شود، پیشتاز بودن فعالیت همکاران یزد کاملاً مشهود می باشد.