نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از سرای محبت در رضوانشهر

به منظور تشویق دانش آموزان برگزیده آموزشی و مسابقات علمی، فرهنگی و هنری توسط آموزشگاه شهید رمضانخانی صورت گرفت

آموزشگاه شهید رمضانخانی به منظور تشویق دانش آموزان برگزیده آموزشی و مسابقات علمی، فرهنگی و هنری بازدیدی از سرای محبت واقع در رضوانشهر برگزار نمود که دانش آموزان برگزیده با اولین کاتب نویسنده قرآن بر روی سنگ آشنا شدند. همچنین این کاتب بزرگ تلاش و توکل بر خدا را عامل موفقیت خود دانست و بعد از آن دانش آموزان از مسجد ریگ و باشگاه سوارکاری شهید رفیعی بازدید به عمل آوردند.