نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دبیرستان دوره اول فرزانگان مدرس

با حضور دانش آموزان و همکاران دبیرستان دوره اول سمپاد نوشهر انجام پذیرفت

تعداد 65 نفر از دانش آموزان و همکاران دبیرستان دوره اول سمپاد نوشهر در روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از فضای آموزشی دبیرستان دوره اول فرزانگان مدرس بازدید به عمل آوردند. ضمن این بازدید همکاران و دانش آموزان یزد و نوشهر در زمینه های آموزشی، پرورشی و پژوهشی به تبادل نظر با یکدیگر پرداختند. همچنین دانش آموزان نوشهری ضمن تعامل با دانش آموزان دبیران وعوامل اجرایی آموزشگاه ساعتی نیز در کلاس درس حضور یافتند.