اخبار
اخبار

در پژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزار شد
برگزاری کلاس های برنامه ملی شهاب
برگزاری کلاس های برنامه ملی شهاب به صورت کارگاه عملی
برگزاری کلاس ضمن خدمت
جلسه كلاس ضمن خدمت محتواي تكميلي رياضي و ادبيات شهرستان های میبد و اردکان در روز شنبه 25 دي ماه در متوسطه دوره اول فرزانگان شهدا برگزار شد.
برگزاری جلسه معاونین پرورشی مدارس سمپاد
جلسه معاونین پرورشی مدارس سمپاد مرکز استان به جهت هماهنگی و هم اندیشی ...
جلسه پژوهشکده تعلیم و تربیت
درجلسه برگزار شده در پژوهشکده تعلیم وتربیت مجدد تاکید زیاد بر 1-برنامه سالیانه 2-نمرات مستمر3-دفتر امتحانات وآمار ...